Vertical Device
Please rotate your device vertically.
Opšti uslovi prodaje
General Sales

Pregled sadržaja

 1. Opšte prodaje
 2. Ponude, potražnja
 3. Zaključivanje ugovora
 4. Cene
 5. Uslovi plaćanja
 6. Rezervacija imovine
 7. Vreme isporuke
 8. Pakovanje, otprema, prenos rizika
 9. Uzorci, dizajni, žigovi
 10. Garancija i reklamacija
 11. Zaštita poslovne tajne
 12. Viša sila
 13. Važeći zakon
 14. Rešavanje sporova
 15. Završne odredbe

1. Opšte prodaje

1.1. Sledeći opšti uslovi prodaje važe za sve ponude i za svaku prodaju ili isporuku dobara ili pružanje usluga od strane KRS SISTEMI d. o. o.

1.2. Kupca ili pretplatnika ili bilo koji drugi ili drugačiji uslovi iz ovih opštih uslova prodaje važe samo ako ih je obezbedio KRS SISTEMI d. o. o., pismeno dogovoreno.

1.3. Pismena potvrda ugovora o odstupanju pojedinačne tačke od tačke Opštih uslova prodaje KRS SISTEMS d. o. o. ne utiče na važenje drugih tačaka ili odredbi ovih opštih uslova prodaje.

1.4. Kupac ili pretplatnik pri sklapanju ugovora sa KRS SISTEMI d. o. o., prihvataju i priznaju u smislu poznavanja ovih opštih uslova prodaje koji dopunjuju posebne aranžmane između strana i obavezuju.

2. Ponude, potražnja

2.1. Sve ponude KRS SISTEMI d. o. o., obavezuju do datuma navedenog u ponudi.

2.2. Izdavanje predračuna smatra se ponudom. Obaveze KRS SISTEMI d. o. o., u ovom slučaju počinje da teče od dana uplate iznosa po predračunu, ali samo ako je uplata izvršena u roku naznačenom na predračunu.

2.3. Ponuda sadrži sve bitne elemente ugovora, tako da se njenim usvajanjem može zaključiti ugovor.

2.4. Potražnjom se smatra narudžba kupca, koju je pre ponude dala kompanija KRS SISTEMS d. o. o. Ugovor je zaključen uz pismenu potvrdu takvog naloga od strane KRS SISTEMI d. o. o.

3. Zaključivanje ugovora

3.1. Zaključivanje ugovora je svaka zakonska saglasnost volje između kupca ili pretplatnika i KRS SISTEMI d. o. o., što znači zaključivanje ugovora, posebno pismeno prihvatanje ponude date od strane KRS SISTEMI d. o. o., kupac ili pretplatnik, a od KRS SISTEMI d. o. o., pismena potvrda o narudžbini koju je kupac ili kupac dao pre same ponude.

3.2. Obaveze prema kupcu ili naručiocu iz zaključenog ugovora KRS SISTEMI d. o. o., pravno ih obavezuju od takvog zaključenja ugovora na.

3.3. Ako kupac ili ugovorna strana raskine ugovor, na raskid se primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima, ali je u svakom slučaju dužan da naknadi sve troškove i štetu nastalu za KRS SISTEMI d. o. o., u vezi sa raskinutim ugovorom.

4. Cene

4.1. Ukoliko drugačije nije vidljivo iz ponude koja je prihvaćena ili iz potvrde narudžbe ili iz drugih dokumenata koji predstavljaju zaključen kupoprodajni ugovor sa određenim kupcem ili pretplatnikom, naše cene su „EKSV KRS SISTEMI doo, Črna na Koroškem, Centar 10 , INCOTERMS 2010.

4.2. Ugovor o ceni je sastavni deo ugovora.

5. Uslovi plaćanja

5.1. Rok plaćanja je rok ili dan kada se ukupan iznos svakog računa po osnovu zaključenog ugovora mora preneti na transakcijski račun KRS SISTEMI d. o. o., naznačeno na svakom računu. Uplata se smatra izvršenom kada novac na računu KRS SISTEMI d. o. o.

5.2. Ukoliko nije drugačije ugovoreno u pisanoj formi, plaćanje svih računa mora biti izvršeno u gotovini i bez odbitka u roku od 30 dana od dana isporuke.

5.3. Potreban je poseban aranžman za plaćanje sa popustom za gotovinsko plaćanje. Uslov za priznavanje popusta je da kupac ili pretplatnik KRS SISTEMI d. o. o., nema neizmirenih dugovanja.

5.4. Ako kupac ili kupac kasni sa plaćanjem, on je dužan da plati i zakonsku zateznu kamatu, osim ako nije drugačije pismeno ugovoreno.

5.5. Ukoliko je plaćanje kupcu odloženo od strane KRS Sistemi doo, a nije u potpunosti izmireno u roku odloženog plaćanja, smatra se da je faktura dospela za plaćanje već na prvobitni rok dospeća, a kupac ili kupac je dužan da plati zakonsku zateznu kamatu od tog roka dospeća do isplate.

5.6. Ukoliko kupac ili kupac kasni sa uplatom dva ili više računa ili ako se sazna za njegovo značajno smanjenje likvidnosti ili loše materijalno stanje ili teška materijalna situacija i ako na zahtev KRS SISTEMI d. o. o., ne mogu da obezbede dovoljna sredstva za obezbeđenje svojih dugova, sva postojeća potraživanja dospevaju na naplatu odmah. Tada je KRS SISTEMI d. o. o., ima pravo da izvrši otvorene isporuke samo na osnovu avansa ili da odustane od ugovora u odgovarajućem roku, iu svakom slučaju može tražiti naknadu ako je u tom pogledu nastala bilo kakva zakonski priznata šteta.

5.7. Ako je ugovor o kreditu ugovoren, onda je akreditiv neopoziv i potvrđen. Ukoliko se akreditiv ne otvori do dogovorenog datuma ili nije u skladu sa ugovorenim ili normalnim komercijalnim uslovima, KRS SISTEMS d. o. o., ima pravo da odustane od ugovora i naplati troškove nastale u vezi sa tim.

5.8. U slučaju reklamiranih materijalnih grešaka za isporučenu robu, rok plaćanja se automatski ne produžava. Rok plaćanja se produžava tek nakon potvrde KRS SISTEMI d. o. o da je isporučena roba imala materijalne greške u pisanju.

5.9. U slučaju da kupac ili kupac značajno kasni sa uplatom bar jednog računa, KRS SISTEMI d. o. o. ima pravo da promeni rok plaćanja za trenutno naručenu robu ili čak da odustane od porudžbine, a da takav kupac ili pretplatnik ne može uspešno da primeni bilo kakav zahtev prema KRS SISTEMI d. o. o., zbog takve promene ugovora ili takvog odustajanja od ugovora.

6. Rezervacija imovine

6.1. KRS SISTEMI d. o. o., pridružuje pravo svojine na namirenje ili na potpuno ispunjenje obaveza kupca ili izvođača u vezi sa isporučenom robom, uključujući plaćanje svih troškova opomena i zateznih kamata.

6.2. Kupac ili naručilac je dužan da učestvuje u svim merama zaštite svojine ili imovinskog prava KRS SISTEMI d. o. o. do ispunjenja svih njegovih obaveza.

6.3. Sva potraživanja i sporedna prava iz prodaje po vlasničkoj rezervi važe i za proizvode koji su predmet dalje obrade. U takvim slučajevima KRS SISTEMI d. o. o., stekne pravo zajedničke svojine na novim stvarima srazmerno vrednosti njegovih dobara na koje se odnosi imovinska rezerva do ukupne vrednosti. Kupac, odnosno kupac ustupa prodavcu potraživanja sa svim ostalim pravima iz preprodaje robe nad kojima ima imovinsku rezervaciju.

7. Vreme isporuke

7.1. Datum isporuke je rok ili dan ugovoren ugovorom kao rok kada KRS SISTEMI d. o. o., ispuniće svoju obavezu isporuke na način dogovoren ugovorom.

7.2. Dogovoreno vreme isporuke ili datum isporuke se poštuje. Ako kao datum isporuke nije naveden fiksni datum, rok isporuke počinje da teče od dana zaključenja ugovora, što uključuje i datum prihvatanja ponude od strane kupca ili naručioca i datum potvrde porudžbine. od KRS SISTEMI d. o. o.

7.3. U slučaju kašnjenja isporuke, KRS SISTEMS d. o. o., obavestiće kupca ili kupca o tome i obavestiti ga o novom datumu isporuke ili datumu isporuke.

7.4. Isporučene količine i odstupanja od naručene težine robe moraju biti u skladu sa međunarodnim standardima. Odstupanja su moguća ako su izričito dogovorena.

7.5. Isporuka će biti predmet klauzula Međunarodne privredne komore u Parizu (INCOTERMS klauzule) u svakom primenjivom tekstu, osim za uslove koji su izričito drugačije dogovoreni. Koja se INCOTERMS klauzula koristi za konkretan kupoprodajni ugovor, dogovoreno je u samom ugovoru (proizlazi iz ponude koja je prihvaćena ili iz potvrde porudžbine).

8. Pakovanje, otprema, prenos rizika

8.1. Cene navedene u našim ponudama i ugovoru takođe uključuju ambalažu i zaštitne materijale neophodne za sprečavanje oštećenja pod normalnim uslovima transporta na putu do odredišta navedenog u ugovoru, ako nije drugačije ugovoreno. Sva odstupanja moraju biti pismeno dogovorena.

8.2. Mesto isporuke ili otpreme je navedeno u odgovarajućem ugovoru.

8.3. Rizik od povrede ili gubitka robe se procenjuje prema dogovorenim uslovima klauzule INCOTERMS.

9. Uzorci, dizajni, žigovi

9.1. Sredstva za proizvodnju (modeli, šare, alati, planovi i sl.) u vlasništvu jednog od dva ugovorna partnera, drugi partner ne može prodati, založiti ili na drugi način raspolagati ili teretiti, bez pismene saglasnosti vlasnika, niti dozvoliti pristup trećim licima ili da ih koriste za treće lice.

9.2. Roba je označena znakom KRS SISTEMI d. o. o., i zaštitni znak KRS SISTEMI d. o. o., osim ako nije drugačije ugovoreno.

10. Garancija i reklamacija

10.1. KRS SISTEMI d. o. o., garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda odgovarajući u pogledu tehničkih podataka i ugovora između ugovornih strana i da je u skladu sa tehničkim podacima i ugovorom između ugovornih strana.

10.2. Sve reklamacije, koje se šalju elektronskom poštom, kupac mora poslati i preporučenom poštom na adresu sedišta preduzeća KRS SISTEMI d. o. o.

10.3. Kupac je dužan da pismeno obavesti kvantitativno ili kvalitativno odstupanje isporučene robe najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema robe. Isto važi i za pretplatnika usluge.

10.4. Kvantitativno ili kvalitativno odstupanje ili skrivene greške ili skrivene nedostatke u kvalitetu kupac mora prijaviti odmah po otkrivanju, u suprotnom gubi sva prava sa ove adrese, ali najkasnije u roku od 6 meseci od prijema robe, i priložiti odgovarajuće uzorke i podatke.

10.5. Ako reklamacije nisu podnete blagovremeno, smatra se da je roba usklađena sa zahtevima, a kupac ili kupac gubi sva prava koja proizilaze iz nedostataka robe.

10.6. Kupac ili pretplatnik mora u slučaju zahteva KRS SISTEMI d. o. o., odmah vratiti reklamiranu robu ili pojedinačne primerke, kako bi se utvrdila opravdanost reklamacije. Inače, KRS SISTEMI d. o. o., nije sposoban da oceni opravdanost takve tvrdnje, a nije ni odgovoran za ćutanje u smislu otklanjanja grešaka. Njegove obaveze počinju da važe tek isporukom reklamirane robe ili pojedinačnih primeraka u njenom posedu.

10.7. KRS SISTEMI d. o. o., obavezuje se da će reklamacije izjaviti najkasnije u roku od 30 dana od prijema uzorka.

10.8. Ako se žalba traži nakon istrage od strane KRS SISTEMI d. o. o., utvrđeno da ispunjava uslove, KRS SISTEMI d. o. o. mora da prizna kupcu jedno od mogućih prava:

 • uzeti robu nazad i zameniti je besprekornom
 • dakle predati drugu robu bez greške, ili
 • uzeti robu nazad i nadoknaditi troškove, ili
 • neispravnu robu zadržava kupac ili kupac i priznaje se niža nabavna cena.

Klijentu se mora priznati jedno od mogućih prava, ukoliko reklamacija zahteva upite od strane KRS SISTEMI d. o. o., za koje se utvrdi da je opravdano:

 • otkloniti grešku u razumnom roku, ili
 • greška se ne otklanja i pretplatniku se priznaje samo niža kupoprodajna cena.

Za svako od gore navedenih mogućih prava kupca ili izvođača moraju se saglasiti oba ugovorna partnera.

10.9. Ukoliko se utvrdi da je žalba kupca ili kupca opravdana, KRS SISTEMI d. o. o., obavezuje se da će je otkloniti u najkraćem mogućem roku, odnosno u najkraćem razumnom roku.

10.10. Reklamacija se ne uzima u obzir zbog nepravilne upotrebe robe, neovlašćene ili nestručne intervencije na samoj robi, kao i zbog nestručnog, neispravnog ili nemarnog rukovanja robom.

11. Zaštita poslovne tajne

11.1. Oba ugovorna partnera su dužna da, pred trećim licem, štite komercijalno poverljive informacije dobijene u vezi sa zaključenim ugovorom, čiji su sastavni deo opšti uslovi.

12. Viša sila

12.1. U slučaju više sile, ugovorni partneri su oslobođeni izvršenja svojih ugovornih obaveza, ako dejstva više sile onemogućavaju ispunjenje ugovornih obaveza. Ako efekti više sile traju duže od tri (3) meseca, moraju se preduzeti odgovarajuće mere za zaštitu interesa svakog partnera u situaciji.

12.2. Događaji koji nastanu nakon zaključenja ugovora smatraju se višom silom, kada se radi o neočekivanim i nepredviđenim događajima, koje slovenački sud priznaje kao višu silu.

13. Važeći zakon

13.1. Za regulisanje odnosa koji nisu usaglašeni sa ovim opštim uslovima prodaje, primenjuju se odredbe slovenačkog nacionalnog prava, posebno Obveznog zakonika. Upotreba Bečke konvencije je izričito isključena.

14. Uprkos rezoluciji

14.1. Eventualni sporovi nastali iz ugovora između kupca i pretplatnika i KRS SISTEMI d. o. o., čiji su sastavni deo ovi opšti uslovi prodaje, ili o sporovima koji nastanu u vezi sa tim rešava sud porekla i nadležnost (u sedištu KRS SISTEMI doo) u Republici Sloveniji.

15. Završne odredbe

15.1. Ovi opšti uslovi prodaje važe na neodređeno vreme ili do zamene novim.

15.2. Izmene i dopune ovih odredbi su obavezujuće samo ako KRS SISTEMI d. o. o., a kupac ili pretplatnik će ih pismeno potvrditi.

KRS SISTEMI d. o. o.

Črna na Koroškem, Jul 2018